Kati Mikkola

Kati Mikkola. Kuva: Gary Wornell

 

tutkija, dosentti

Curriculum vitae

Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]finlit.fi
Puhelin: +358 (0)40 5144 956

Erikoisalueet:

 • kansallisuusaate ja isänmaallisuus eliitin ja kansan näkökulmista
 • vähemmistöjen roolit suomalaisen kansanperinteen kategoriassa
 • maallistuminen ja uskonnollisuuden muutos
 • kansanperinteen kerääjät
 • uutuuksien vastustus 1800-luvun Suomessa

Kati Mikkola työskentelee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla tutkijana Suomen Kulttuurirahaston rahoituksella. Mikkolan tekeillä oleva tutkimus käsittelee kansan näkökulmia sekularisaatioon ja uskonnollisuuden muutoksiin Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella.

Aiemmissa tutkimuksissaan Mikkola on tarkastellut suomalaista kansakunnan rakentamisen projektia sekä eliitin että kansan näkökulmista. Hän on tutkinut muun muassa Topeliuksen Maamme kirjaa, etnisten ja kielellisten vähemmistöjen rooleja suomalaisen kansanperinteen kategoriassa sekä itseoppineita kansanperinteen kerääjiä, jotka lähettivät aineistoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella. Mikkolan uskontotieteen väitöskirja (2009) käsitteli uutuuksien vastustusta 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa. Mikkola on Helsingin yliopiston folkloristiikan dosentti.

Vuosina 2005–2008 Mikkola oli tohtorikoulutettavana Opetusministeriön rahoittamassa Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulussa. Lisäksi hän on työskennellyt tutkijana kolmessa Suomen Akatemian rahoittamassa, Helsingin yliopistoon sijoitetussa monitieteisessä hankkeessa Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960 (2002–2004), Itseoppineet kirjoittajat ja kirjallistumisen prosessit 1800-luvun Suomessa (2009–2011) ja Matala katse luokkiin, ideologioihin ja kirjoittamisen käytäntöihin: sosiaalisista rajoista ja niiden ylityksistä 1800-luvun Suomessa (2012–2015) sekä Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa Rajanvetojen kulttuuriperintö – Perinnearkistot suomalaisuuden rakentajina (2015–2016). Mikkola osallistuu aktiivisesti Kansanihmiset ja kirjallistuminen -verkoston toimintaan sekä kansankirjoittajien tutkimuksen kansainväliseen yhteistyöhön.

Mikkola on toiminut uskonnon, elämänkatsomustiedon, filosofian ja psykologian opettajana lukiossa (2001–2006) ja ollut tekemässä monia oppikirjoja ja opetusmateriaaleja. Hän on työskennellyt erityisasiantuntijana Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistopedagogisessa pilottihankkeessa Minusta jää jälki (2016) ja toimii edelleen monissa rooleissa liittyen perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen kehittämiseen. Mikkola on Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran puheenjohtaja ja Ylioppilastutkintolautakunnan johtoryhmän jäsen.

Keskeiset julkaisut:

 • Kenen perinnettä? Romani-informantit Suomen Kansan Vanhat Runot -aineistoissa (Risto Blomsterin kanssa). – Etnomusikologian vuosikirja 28 (toim. Meri Kytö, Kim Ramstedt & Heidi Haapoja-Mäkelä). Suomen Etnomusikologinen Seura SES. s. 1–40. 2017.
 • Poliittisen marginaalin ääni vaalikeväältä 1907 – Teosofisen työmies Itkosen muistiinpanot ja julkisuusstrategia (Mikko Pollarin kanssa). – Historiallinen Aikakauskirja 4/2016. s. 402–414.
 • Inclusion and Exclusion of Roma in the Category of Finnish Folklore – The Collections of the Finnish Literature Society from the 1800s to the 2000s (Risto Blomsterin kanssa). – Journal of Finnish Studies 18(1), 2014. p. 11–45.
 • Kansanrunouden kokoelmat. Kerääjinä kuuliaisia avustajia ja visionäärejä. – Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (toim. Lea Laitinen & Kati Mikkola). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013. s. 413––463.
 • Self-Taught Collectors of Folklore and their Challenge to Archival Authority – White Field, Black Seeds. Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century (eds. Anna Kuismin & M. J. Driscoll). Helsinki: SKS 2013. Studia Fennica Litteraria. p. 146––157.
 • Uskonnolliset perustelut ja kansalaiskeskustelun etiikka (Juha Räikän kanssa). – John Rawlsin filosofia – Oikeudenmukaisuus moniarvoisessa yhteiskunnassa (toim. Jukka Mäkinen & Heikki Saxén). Helsinki: Gaudeamus 2013. s. 77––95.
 • Odotettavissa uhkaava tulevaisuus: Konepelon taloudelliset, yhteiskunnalliset ja uskonnolliset ulottuvuudet. – Tekniikan Waiheita 4/2010, 5––17.
 • Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. Helsinki: SKS 2009. 423 s.
 • Maamme kirja Kalevalan tulkitsijana. – Kalevalan kulttuurihistoria (toim. Ulla Piela, Seppo Knuuttila, Pekka Laaksonen). Helsinki: SKS 2008. s. 170––189.