Anna Salonen

Tutkija, FT

anvann@utu.fi

0505943197

Erikoisalueet:

  • Muistelukerronta ja kerronnan tutkimus
  • Kansanperinteen kerääjät ja keruutoiminta
  • Koululaisperinne
  • Sukupuolihistoria ja feministinen tutkimus

Anna Salosen (ent. Hynninen) tämänhetkisen tutkimuksen kohteena ovat muistitietokirjoittaminen ja perinteenkerääjien toimijuus. Salonen tarkastelee post doc tutkimuksessaan sitä, minkälaisten motiivien ja intentioiden puitteissa SKS:n arkiston kirjoitetut muistitietokeruuaineistot syntyvät ja miten keruuvastaaminen sekä muokkaa kirjoittajan itseymmärrystä että toimii tekijälleen tärkeänä yhteiskunnallisen osallistumisen muotona. Salosen folkloristiikan alan väitöskirja Minä, lotta, vaimo, äiti. Kerronnan variaatio ja toimijuus aktiivikertojan muistelukerronnassa käsitteli sitä, miten kirjoitettu muistelukerronta varioi tilannekohtaisesti ja miten kertojan toimijuus paikantuu variaatiossa.

Aiemmin Salonen työskenteli Minun kulttuuriperintöni – koululaiset osallisiksi keruutoimintaan –hankkeessa, jonka tarkoituksena oli saada koululaisia mukaan oman kulttuuriperintönsä tuottajiksi ja käyttäjiksi. Hankkeessa luotiin ja toteutettiin uudenlainen toimintamalli, jossa yhteistyössä opettajien kanssa suunniteltiin ja järjestettiin koululaisille suunnattu perinteenkeruu.

 

Keskeisiä julkaisuja:

  • Hynninen, Anna 2004b: Toisto ja variaatio omaelämä­kerrallisessa kerronnassa. Elore 11 (2). http://www.elore.fi/arkisto/2_04/hyn204.html (13.4.2016)
  • Hynninen, Anna 2011: Elämää kerroksittain. Arkis­tokirjoittamisen kontekstualisointi. Teoksessa La­komäki, Sami & Latvala, Pauliina & Laurén, Kirsi (toim.): Tekstien rajoilla. Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin. Suomalaisen Kirjalli­suuden Seuran toimituksia 1314. Helsinki: SKS, 259—295.
  • Hynninen, Anna 2017: Hynninen, Anna 2017: Minä, lotta, vaimo, äiti. Kerronnan variaatio ja toimijuus aktiivikertojan muistelukerronnassa. Turku: Turun yliopisto.