Anni Reuter

Anni Reuter. Kuva: Gary Wornell

Tutkija, VTM

anni.reuter[at]helsinki.fi

Erikoisalueet:

 • Inkerinsuomalaisten pakkosiirrot Neuvostoliitossa
 • Maahanmuuton ja vähemmistöjen tutkimus
 • Monitieteisyys: sosiologia, historia, muistitietotutkimus ja etnologia 

Anni Reuterin tämänhetkisen tutkimuksen kohteena on Inkerin suomalaisten karkotukset muistoissa ja aikalaisaineistoissa. Parhaillaan hän valmisteleen väitöskirjaa Karkotus, hajaannus ja naapuruus – Stalinin ajan pakkosiirrot inkerinsuomalaisten aikalaiskirjoituksissa ja muistitiedossa. Hän on ollut mukana yhteistyöhankkeessa Family History: Facilitating Intergenerational and Intercultural Exchange (Tarton yliopisto, Tarton Kirjandusmuseum, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura). Lisäksi hän on toiminut Kuntoutussäätiön tutkijana ja suunnittelijana. Reuterin aiemmat julkaisut käsittelevät mm. maahanmuuttajien integraatiota, stigmaa ja monikultturisia avioliittoja. Ks. myös Yliopisto-lehti 6/2021 henkilöhaastattelu: ”Inkeristä Siperiaan karkotettujen karu tarina teki Anni Reuterista tutkijan” (Hertta Kaukonen)

Keskeiset julkaisut:

 • Family as the Carrier of Memories of Soviet Exile and Terror. A History of Deported Family and Memory Culture of Ingrian-Finns. Ethnologia Scandinavica, 51, 2021, 181–211. 
 • Vastakertomuksia karkotuksista: Inkerinsuomalaisten muistitieto pakkosiirroista Siperiaan toisen maailmansodan aikana. Ennen ja nyt: Historian tietosanomat 3/2020, 43–63.  https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/90761
 • "Kansaamme pirstotaan": Inkerinsuomalaisten karkotukset ja diaspora 1930-luvun kirjeissä kuvattuna. Historiallinen Aikakauskirja 1/2020. 
 • Inkerinsuomalaisten hiljaista vastarintaa 1930-luvun Neuvostoliitossa. Teoksessa Hiljainen vastarinta. Toim. Outi Autti ja Veli-Pekka Lehtola. Tampereen yliopistopaino, 2019, 131–162. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-000-7
 • Mannila, Simo and Reuter, Anni: Social Exclusion Risks and their Accumulation among Russian-Speaking, Ethnically Finnish and Estonian Immigrants to Finland. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 35, No. 6, July 2009, 939-956.
 • Jaakkola, Magdalena ja Reuter, Anni: Maahanmuuttajanaiset entisen Neuvostoliiton alueelta. Resurssit ja sijoittuminen työmarkkinoille. Teoksessa Maahanmuuttajanaiset. Kotoutuminen, perhe ja työ. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 46/2007.
 • Reuter, Anni ja Kyntäjä, Eve: Kansainvälinen avioliitto ja stigma. Teoksessa Ylirajainen kulttuuri. Etnisyys Suomessa 2000-luvulla. Tuomas Martikainen (toim.). Helsinki 2006: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 237-256.
 • Reuter, Anni ja Jaakkola, Magdalena: Venäjänkielisten, vironkielisten ja kaksikielisten maahanmuuttajien sosiaaliset verkostot. Teoksessa Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Seppo Paananen (toim.). Tilastokeskus 2005, Helsinki, 23-41.
 • Reuter Anni, Jaakkola, Magdalena & Mannila Simo: Maahanmuuttajien resurssit Suomen työmarkkinoilla. Kuntoutus 2/2005, 7-22.
 • Liebkind, Karmela, Jasinskaja-Lahti, Inga, Mannila, Simo, Jaakkola, Magdalena, Eve Kyntäjä ja Reuter, Anni: Venäläinen, virolainen,suomalainen. Kolmen maahanmuuttajaryhmän kotoutuminen Suomeen. Gaudeamus 2004.
 • Jääskeläinen (Reuter), Anni: Intermarriage and Segmented Integration into Finnish Society: Immigrant Women from the Former Soviet Union. Year Book of Population Research in Finland 2003, s. 33-54.
 • Jääskeläinen  (Reuter), Anni: Karkotetut − Stalinin ajan karkotuksien merkitykset ja myyttinen historia inkerinsuomalaisen suvun kertomana. Pro gradu -työ, Helsingin yliopisto, Sosiologian laitos 2001.